«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023» – Συμμετοχή του ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ) Ελευσίνας στο πλαίσιο της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» υποέργο 3, άξονας προτεραιότητάς 6, προτίθεται να συμμετέχει στη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, διά … Continue reading «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023» – Συμμετοχή του ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας