Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Βάμου ιδρύθηκε το 2002 και άρχισε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2003. Στοχεύει στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των διαφόρων φορέων και γενικά όλων των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Είναι Κέντρο Περιφερειακού τύπου με δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών και εκπαιδευτικών.
bullet Το Κ.Π.Ε. Βάμου έχει μεταστεγασθεί στην αναπαλαιωμένη, από την 28η Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων, «Δημοτική Σχολή Κεφαλά», στον Κεφαλά του Αποκορώνα του Δήμου Βάμου.
bullet Στοχεύει (όπως και όλα τα ΚΠΕ) στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των διαφόρων φορέων και γενικά όλων των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης
bullet Για την επίτευξη των στόχων του Κ.Π.Ε. Βάμου:

bullet Σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα  Π.Ε. για μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας 1 ή 2 ημερών.
 
Τα θέματα των προγραμμάτων συνδέονται με τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιοχής και προσφέρονται για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στους χώρους του Κέντρου παράλληλα με επισκέψεις για έρευνα στο πεδίο. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του θέματος που θα παρακολουθήσουν.
bullet
Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 1 εώς 3 ημερών.  Το θεωρητικό μέρος τους θα συμπληρώνεται με την αξιοποίηση της βιωματικής προσέγγισης.

bullet Συντονισμό θεματικών δικτύων Π.Ε. Τα θεματικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα συντονισμένης επιστημονικής, εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών σχολείων και περιοχών.
bullet Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε. και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 
bulletΣυμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

bulletΣυνεργασία με πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, διάθεση επιστημονικού προσωπικού, στήριξη προγραμμάτων, διοργάνωση σεμιναρίων κ.α.

bulletΔιεθνείς Συνεργασίες. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν διεθνή χαρακτήρα. Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων όπως και η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού είναι αρκετά δημιουργική.

bulletΔημιουργία αρχείου πληροφοριών με δικές του εκδόσεις καθώς  και με τη συγκέντρωση εντύπων και άλλης μορφής πληροφοριακών μέσων.

bulletΑξιοποίηση  των δυνατοτήτων του διαδικτύου.

bulletΣυνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. και στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων.

bulletΣυνεργασία με τοπικούς φορείς και οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Ποντικάκης Φώτιος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κρήτης
Άξονας : Άξονας 6 - ΜΕΤ