ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Α.Π. 7,8,9 το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ως Τελικός Δικαιούχος, διοργανώνει Ημερίδα για τη διαχείριση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο Alexandros, Τιμολέοντος Βάσου 8 και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

 

Αντικείμενο της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των Υπευθύνων των Κέντρων για διαχειριστικά θέματα, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση της Πράξης (π.χ. επιλεξιμότητα δαπανών, κανόνες δημοσιότητας, δείκτες παρακολούθησης κ.ά.).