Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για εστίαση εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ Μεσολογγίου»

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προβεί στην παροχή εστίασης σε εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις του ( ένα ΓΕΥΜΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ κυρίως πιάτο <μπιφτέκι ή μπριζόλα ή κοτόπουλο>, φέτα-σαλάτα-πατάτες (ανά 4 άτομα), αναψυκτικό ανά άτομο) προσκαλεί τους σχετικούς επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ Μεσολογγίου, έως την 30η Απρίλη 2019, να υποβάλουν τις προσφορές τους στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Μεσολογγίου (∆/νση: Οδυσσέα Ελύτη-κτήριο παλιού σταθµού ΟΣΕ, 30200 Μεσολόγγι). Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν στο ΚΠΕ, σε σφραγισµένο φάκελο, συµπληρωµένο το «Έντυπο Προσφοράς» που µπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία µας ή να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μεσολογγίου (βλ. πεδίο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ). Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά για το προσφερόµενο είδος όπως ακριβώς περιγράφεται στο σχετικό έντυπο. Κατά τη διαδικασία υπογραφής σύµβασης, εφόσον προκύψει τέτοια αναγκαιότητα, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
prosklisi.pdf181.74 KB
prosfora.pdf159.24 KB