Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Εγγραφή συνδρομής σε τοπική εφημερίδα»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Εγγραφή συνδρομής σε τοπική εφημερίδα»

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των μαθητών και συνοδών εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με σύγχρονο παιγνιώδη τρόπο κατά την υλοποίηση των μονοήμερων, διήμερων και τριήμερων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία, καθώς επίσης έχει ως σκοπό δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς μέσα από ημερίδες και σεμινάρια για την προώθηση της εκπαίδευσης έξω από την σχολική αίθουσα με την χρήση σύγχρονων εργαλείων, οικείων στους ανήλικους εκ-παιδευόμενους μαθητές τους με δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και αξιοποιούν τη ύπαιθρο ως χώρο διδασκαλίας αλλά και νέους τρόπους προσέγγισης του μαθήματος με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Για την προβολή των δράσεων του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, για το διάστημα της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, η οποία είναι από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019 μέχρι τον ΙΟΥΝΙΟ του 2019, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του τύπου, από την Πέμπτη 28-3-2019 μέχρι την Πέμπτη 11-4-2019 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στη Κόπραινα Άρτας, 47100 Άρτα, να υποβάλλουν προσφορές.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένη την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-ΣΦΟΡΑ» που ακολουθεί. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax: 26810-69654 ή στο e-mail: kpeart@sch.gr

Σε περίπτωση συνεργασίας με το ΚΠΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι :

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η ευθύνη για την έκδοση τους βαρύνει απο-κλειστικά τον Ανάδοχο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τιμολόγιο (σε ισχύ) θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, φορολογική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ) και ασφαλιστική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 3000 ευρώ) τα οποία και θα πρέπει να προσκομίσει όταν αυτά του ζητηθούν.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, στο ποσό του τιμολογίου εφ΄ όσον αυτό ξεπερ-νάει το ποσό των 150 ευρώ + ΦΠΑ, (4% για τιμολόγια πώλησης ή 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), για τις ο-ποίες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποστέλλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σε χρόνο που το ΚΠΕ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Τα μέλη του ΚΠΕ που απαρτίζουν τις σχετικές επιτροπές έχουν ρόλο α-ποκλειστικά διεκπεραιωτικό.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:
Εγγραφή συνδρομής σε τοπική εφημερίδα.

Η Υπεύθυνη λειτουργίας
του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας

ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.88.02 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ, M.Ed.

ΣυνημμένοΜέγεθος
rposklhsh_efimerida.doc132.5 KB