Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη για το χρονικό διάστημα από 06 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2019, προσκαλεί τους σχετικούς επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ Μεσολογγίου, έως 20 Απριλίου 2019, να υποβάλουν τις προσφορές τους στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Μεσολογγίου (Δ/νση: Οδυσσέα Ελύτη-κτήριο παλιού σταθμού ΟΣΕ, 30200 Μεσολόγγι).
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΚΠΕ, σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο το «Έντυπο Προσφοράς » που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μεσολογγίου (βλ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για τα προσφερόμενα είδη όπως ακριβώς περιγράφονται στο σχετικό έντυπο. Κατά τη διαδικασία υπογραφής Σύμβασης, εφόσον προκύψει τέτοια αναγκαιότητα, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
entypo_prosforas_grafikis_ylis.doc156 KB
entypo_prosforas_grafikis_ylis.pdf177.09 KB