Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Αειφορική Διαχείριση της Γεωργικής Γης (Νόστιμα υγιεινά προϊόντα από τη μάνα Γη)

 

Αειφορική Διαχείριση της Γεωργικής Γης

 
Η αναγκαιότητα.

Η μελέτη ορθών γεωργικών πρακτικών και η επίδραση αυτών στο περιβάλλον θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την έννοια και την αναγκαιότητα της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, της γεωργικής γης και του περιβάλλοντος γενικότερα.  Η γνωριμία βιωματικά με τρόπους  ανακύκλωσης οργανικών υπολειμμάτων, η επίσκεψη σε κτήματα βιοκαλλιεργητών, η σύγκριση γεωργικών πρακτικών αποτελούν τους κύριους άξονες ανάπτυξης του προγράμματος.

 

Οι παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος:

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  και ο προσανατολισμός  του περιβαλλοντικού προγράμματος προς την κατεύθυνση  μελέτης  ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των ανθρώπινων έργων  με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος αποτελούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμα  μας.  Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών με συζήτηση έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο. Κύριο μέλημα μας οι ίσες ευκαιρίες στην οικοδόμηση της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία.

 

Μεθοδολογική προσέγγιση:

Με ένα συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων προσπαθεί η Π.Ο του Κέντρου μας να προωθήσει της παιδαγωγικές αρχές τους στόχους του προγράμματος.  Η σύνταξη του εννοιολογικού χάρτη  με την παρουσίαση της κεντρικής έννοιας/ιδέας,  τη διακλάδωση σε γενικές έννοιες,  την υποδιαίρεση σε μερικές έννοιες,  τη χρήση εννοιών που εκφράζονται με ουσιαστικό και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που εκφράζονται με ρήμα, πρόθεση, μικρή φράση, σχόλιο. Με τον καταιγισμό ιδεών (Brain storming). Με τη  μελέτη πεδίου ώστε να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε άμεσες παρατηρήσεις,  στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων. Με την εργασία στο πεδίο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια). Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, κολάζ κ.ά.

 

Στόχοι του προγράμματος

Να γνωρίσουμε τις αειφορικές και μη πρακτικές σε γεωργία και κτηνοτροφία

Να υιοθετήσουν την τεχνική της κομποστοποίησης

Να γνωρίσουν τις καλλιέργειες της περιοχής της Νάουσας

 

Βασικές έννοιες

Κομποστοποίηση

Αποικοδόμηση

Βιολογική γεωργία

Αειφορικές πρακτικές

Ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Διαχείριση εδάφους