Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Αράπιτσα - Το ποτάμι μας

Ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.

 

Η αναγκαιότητα:

Η σπουδαιότητα του νερού για την ίδια τη ζωή, η σύνδεσή του με την ανθρώπινη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό – οικονομικό – πολιτισμικό, σε συσχετισμό με τα έντονα προβλήματα μείωσης του όγκου των υδάτινων πόρων αλλά και της ποιοτικής υποβάθμισής τους, αποτέλεσαν τους βασικότερους λόγους για την επιλογή του θέματος.

Η ιστορική διαδρομή και η συνολική εξέλιξη της Νάουσας με όλες τις θετικές επιδράσεις, στηρίχθηκε στην ύπαρξη της Αράπιτσας και τις πολλές χρήσεις του νερού της.  Αποτελεί επομένως η Αράπιτσα ιδανική περίπτωση ποταμού που σε ένα σχετικά μικρό μήκος διαδρομής συγκεντρώνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία (πηγές, πλούσιο οικοσύστημα, ποικιλία χρήσεων του νερού, ροή σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον), απαραίτητα για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος.

 

Οι παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος:

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  και ο προσανατολισμός  του περιβαλλοντικού προγράμματος προς την κατεύθυνση  μελέτης  ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος αποτελούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμα  μας.  Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών με συζήτηση έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο. Κύριο μέλημα μας οι ίσες ευκαιρίες στην οικοδόμηση της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία.

 

Μεθοδολογική προσέγγιση:

Με ένα συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων προσπαθεί η Π.Ο του Κέντρου μας να προωθήσει της παιδαγωγικές αρχές τους στόχους του προγράμματος.  Η σύνταξη του εννοιολογικού χάρτη  με την παρουσίαση της κεντρικής έννοιας/ιδέας,  τη διακλάδωση σε γενικές έννοιες,  την υποδιαίρεση σε μερικές έννοιες,  τη χρήση εννοιών που εκφράζονται με ουσιαστικό και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που εκφράζονται με ρήμα, πρόθεση, μικρή φράση, σχόλιο. Με τον καταιγισμό ιδεών ((Brain storming). Με τη  μελέτη πεδίου ώστε να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε άμεσες παρατηρήσεις,  στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων. Με την εργασία στο πεδίο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια, δειγματοληψία). Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, κολάζ κ.ά.

 

Στόχοι του προγράμματος

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του μαθητή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ενημέρωση και κατανόηση της αναγκαιότητας για αειφορική χρήση των υδάτινων πόρων.

Η γνωριμία με το οικοσύστημα και τις χρήσεις του νερού της Αράπιτσας.

 

Βασικές έννοιες

Νερό (υπόγεια ύδατα, επιφανειακά ύδατα και η σχέση τους)

Ποτάμι

Πηγές

Παραποτάμιο δάσος

Αειφορία

Διαχείριση φυσικών πόρων.

Μόλυνση – ρύπανση ο ανθρώπινος παράγοντας

Αειφορική χρήση του νερού: Κοινωνία- Οικονομία- περιβάλλον

 

Δομή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς.  Ξεκινά στις 9.00 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί – συντονιστές του προγράμματος γνωρίζονται με τους μαθητές/τριες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου μας. Ακολουθεί  ο καταιγισμός ιδεών , η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη και η συζήτηση. Στο διάλλειμα που ακολουθεί 10.30 -10.45 προσφέρεται κολατσιό και στις 11.00 ξεκινούν οι δράσεις στο πεδίο. Οι δράσεις υλοποιούνται στο παραποτάμιο δάσος του Αγίου Νικολάου και διαρκούν έως τη 1.30 επιστροφή στους χώρους του Κέντρου ολοκλήρωση του προγράμματος και αξιολόγηση του μέχρι στις 2.30. Ακολουθεί (προαιρετικά) γεύμα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Αναχώρηση στις 15.00.