Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

5/3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Επισκευή και Συντήρηση 19 υπολογιστών του Δικτύου του ΚΠΕ καθώς και Συντήρηση της Ιστοσελίδας του ΚΠΕ Κέρκυρας

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρη-ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ, στις 20-3-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00-12:30, στις εγκαταστάσεις του, Αλατόσπιτα Αλυκών, 49080 Λευκίμμη, να υποβάλουν προσφορές για την Επισκευή και Συντήρηση 19 υπολογιστών του Δικτύου του ΚΠΕ καθώς και Συντήρηση της Ιστοσελίδας του ΚΠΕ Κέρκυρας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προ-σκομίσουν, σε σφραγισμένο φάκελο συμπληρωμένο το «Έντυπο Προσφοράς Επισκευής και Συντήρησης του Δικτύου Υπολογιστών και της ιστοσελίδας του ΚΠΕ 2019.pdf» που μπο-ρούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας εδώ:
https://sites.google.com/site/kpekerkyras/entypa