Share this:

"/>
Contributors

«ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ» – Ίδρυση τοπικού Δικτύου του ΚΕΠΕΑ Διρφύων-Μεσσαπίων

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σκοπός της ίδρυσης του τοπικού Δικτύου είναι να αναγνωριστεί η σπουδαιότητα και η
περιβαλλοντική, πολιτιστική σημασία και αξία των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων
δέντρων, να συνδεθούν η εκπαιδευτική κοινότητα και η τοπική κοινωνία με τα
σπουδαία αυτά μνημεία της φύσης για την ανάδειξη και την προστασία τους, να
ενισχυθεί το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα υπεραιωνόβια δένδρα και να
καταγραφούν δια ζώσης μεγάλης ηλικίας, εμβληματικά δένδρα, τα οποία συνδέονται με
την παράδοση και την ιστορία στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες, θα έχουν την ευκαιρία:
 Να γνωρίσουν τα αιωνόβια και τα υπεραιωνόβια δένδρα της περιοχής τους και να
κατανοήσουν την περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτιστική τους σημασία.
 Να βιώσουν την ύπαρξη των γηραιών δένδρων συμμετέχοντας σε δια ζώσης
δράσεις αλλά και με τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος μέσα από την
βιβλιογραφία, την λογοτεχνία, την Προφορική Ιστορία κλπ.
 Να κατανοήσουν την αξία των αιωνόβιων δέντρων ως οντότητες με αυθύπαρκτη
ζωή (τα δένδρα νιώθουν, επικοινωνούν, «μιλούν») με κομβικό ρόλο στα τοπικά
οικοσυστήματα και στην βιοποικιλότητα.
 Να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της νομοθεσίας για τον χαρακτηρισμό και την
προστασία αυτών των δένδρων (ως Μνημεία της Φύσης κυρίως).
 Να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των αρνητικών ανθρώπινων πράξεων σε βάρος των
σεβάσμιων γιγάντων, αλλά και των οικοσυστημάτων γενικότερα.
 Να υιοθετήσουν φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά και να διαμορφώσουν θετικές
στάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία και στη διατήρησή των σπουδαίων
αυτών δένδρων.
 Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες οι οποίες τους/τις
καθιστούν ικανούς/νές ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την
αειφορική διαχείριση των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων δέντρων καθώς και για
την προστασία της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης ,συνεργασίας, επικοινωνίας μεταξύ τους.
 Να καλλιεργήσουν ικανότητες διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης.
 Να βιώσουν το άνοιγμα του Σχολείου στη κοινωνική ζωή και να δοθεί η δυνατότητα
διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου τους.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Δικτύου μπορούν να συνδεθούν με τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων και με πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων καθώς και με το αναλυτικό πρόγραμμα πολυάριθμων
μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία του Δικτύου μπορεί να συνδεθεί με τα
γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία, η Μελέτη του Περιβάλλοντος, η Βιολογία, η
Πληροφορική & η Τεχνολογία, η Νεοελληνική Γλώσσα, η Θεατρική αγωγή, η Μουσική,
τα Εικαστικά κτλ.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υποστηρικτικού υλικού μέσω του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού υλικού των φορέων όπως Πανεπιστήμια, άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
υπηρεσίες, Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καλαμάτας κ.α. που σχετίζονται με το θέμα του Δικτύου, καθώς και
του νέου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα προκύψει μέσα από τις διεργασίες του
Δικτύου.
Στον ιστότοπο του Δικτύου θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω καθώς και στο
υλικό που θα παραχθεί από τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών, τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις που θα προτείνει η Παιδαγωγική
Ομάδα του Δικτύου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ο τίτλος είναι «ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ».
Οι θεματικές ενότητες που σχετίζεται είναι:
 Οικολογία,
 Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά
 Τοπική Πολιτιστική κληρονομιά
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί το προτεινόμενο Δίκτυο αφορά την ανάδειξη και
τους τρόπους προστασίας των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων δέντρων στην ευρύτερη
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Το προτεινόμενο Δίκτυο θα χρησιμοποιήσει κυρίως μεθόδους της βιωματικής Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και της διερευνητικής μάθησης γενικότερα.
Ειδικότερα, στο βασικό σχεδιασμό υλοποίησης ενός προγράμματος ή δράσης το οποίο θα
ενταχθεί στο προτεινόμενο Δίκτυο δύναται να εφαρμοστεί η μέθοδος Project ακολουθώντας τα
εξής στάδια-φάσεις:
 Διερεύνηση και επιλογή του θέματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση η
επιλογή του αιωνόβιου ή υπεραιωνόβιου δένδρου και της περιοχής δράσης).
 Σχεδιασμός της δράσης
 Εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού
 Αξιολόγηση της δράσης
Κατά την διάρκεια διερεύνησης του αντικειμένου θα γίνει χρήση συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου, του οποίου η κύρια δομή του θα συντελεστεί με τη συνεργασία όλων των
μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας και θα ολοκληρωθεί από τις σχολικές ομάδες λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου ενασχόλησης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Τα σχολεία μπορούν να ενταχθούν στο Δίκτυο ανεξάρτητα αν υλοποιούν πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών θεμάτων. Αφορά Σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν την περιοχή των Δήμων ΙστιαίαςΑιδηψού και Λίμνης – Μαντουδίου. Κατά την παρούσα φάση της έναρξης έχουν δηλώσει
ενδιαφέρον συμμετοχής στο Δίκτυο 6 εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων Αθμιας και Βθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας και αναμένεται διεύρυνση του Δικτύου.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:
Διερευνητική (Α΄ Φάση) –Μάιος 2023 – Ιούνιος 2023

 • Τις διαδικασίες έγκρισης του Τοπικού Δικτύου
 • Τις εξ αποστάσεως συναντήσεις των συνεργαζόμενων Σχολείων για το
  σχεδιασμό διερευνητικού ερωτηματολογίου και εργασίες συντονισμού.
 • Η Π.Ο. του Δικτύου (θα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικούς των συνεργαζομένων
  Σχολείων) θα σχεδιάσει και θα επιλέξει το εκπαιδευτικό υλικό και τις
  εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιλέγοντας πιλοτικά μια μαθητική ομάδα ώστε
  να επισκεφθεί μια περιοχή με υπεραιωνόβια δένδρα.
 • Τη συμμετοχή σε βιωματική Δράση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εμπλέκονται με
  το Δίκτυο, για την εφαρμογή των βιωματικών δράσεων στο πεδίο.
 • Την επικοινωνία και την επιδίωξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς
  (πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς συλλόγους κα)
 • Την αναζήτηση οικισμών και κοινοτήτων στις οποίες υπάρχουν αιωνόβια ή
  υπεραιωνόβια δένδρα (δρύες, πλάτανοι, ελιές, καστανιές, έλατα, άρκευθοι κα.)
  και μια αρχική καταγραφή πληροφοριακών στοιχείων για τις περιοχές αυτές.
  Εφαρμογής (Β΄ Φάση) – Σεπτέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024
 • Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχτούν από σχετική επιμορφωτική ημερίδα.
 • Εξ αποστάσεως συναντήσεις των συνεργαζόμενων Σχολείων για το συντονισμό
  των εργασιών.
 • Οι σχολικές ομάδες θα επιλέξουν να επισκεφτούν το προτεινόμενο
  υπεραιωνόβιο δέντρο όπως έχει προκύψει από τη διερεύνηση της Α’ φάσης και
  να καταγράψουν προφορικές ιστορίες/αφηγήσεις από κατοίκους του χωριού,
  στοιχεία για το δένδρο και την κοινότητα με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου
  καταγραφής αλλά και να προτείνουν ιδέες για την βιώσιμη ανάπτυξη της
  περιοχής και την αειφορική διαχείριση των δένδρων. Οι δραστηριότητες θα
  ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας.
 • Οι εργασίες των σχολικών ομάδων (καταγεγραμμένες ιστορίες/αφηγήσεις,
  συμπληρωμένα ερωτηματολόγια καταγραφής) θα συγκεντρωθούν από την Π.Ο.
  ώστε να δημιουργηθούν, μέσω ψηφιακού χάρτη, Δίκτυα περιβαλλοντικού και
  πολιτιστικού ενδιαφέροντος ενώνοντας όλες τις καταγεγραμμένες
  περιοχές/χωριά στα οποία έχουν καταγραφεί αιωνόβια και υπεραιωνόβια
  δέντρα.
  Διάχυσης (Γ΄ Φάση) – Μάιος 2024– Ιούνιος 2024

Θα γίνει προσπάθεια διάχυσης των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία όπως και στο
κοινό ευρύτερα. Οι σχολικές ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στις σχολικές
τους μονάδες, σε εκδηλώσεις εκτός σχολικής μονάδας και με κάθε πρόσφορο μέσο. Όλα
τα μέλη του Δικτύου θα κοινοποιήσουν το υλικό του Δικτύου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που διαχειρίζονται και στον ιστότοπο του Δικτύου.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες, θα έχουν την ευκαιρία:
 Να γνωρίσουν τα αιωνόβια και τα υπεραιωνόβια δένδρα της περιοχής τους και να
κατανοήσουν την περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτιστική τους σημασία.
 Να βιώσουν την ύπαρξη των γηραιών δένδρων συμμετέχοντας σε δια ζώσης
δράσεις αλλά και με τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος μέσα από την
βιβλιογραφία, την λογοτεχνία, την Προφορική Ιστορία κλπ.
 Να κατανοήσουν την αξία των αιωνόβιων δέντρων ως οντότητες με αυθύπαρκτη
ζωή (τα δένδρα νιώθουν, επικοινωνούν, «μιλούν») με κομβικό ρόλο στα τοπικά
οικοσυστήματα και στην βιοποικιλότητα.
 Να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της νομοθεσίας για τον χαρακτηρισμό και την
προστασία αυτών των δένδρων (ως Μνημεία της Φύσης κυρίως).
 Να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των αρνητικών ανθρώπινων πράξεων σε βάρος των
σεβάσμιων γιγάντων, αλλά και των οικοσυστημάτων γενικότερα.
 Να υιοθετήσουν φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά και να διαμορφώσουν θετικές
στάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία και στη διατήρησή των σπουδαίων
αυτών δένδρων.
 Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες οι οποίες τους/τις
καθιστούν ικανούς/νές ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την
αειφορική διαχείριση των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων δέντρων καθώς και για
την προστασία της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης ,συνεργασίας, επικοινωνίας μεταξύ τους.
 Να καλλιεργήσουν ικανότητες διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης.
 Να βιώσουν το άνοιγμα του Σχολείου στη κοινωνική ζωή και να δοθεί η δυνατότητα
διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου τους.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Δικτύου μπορούν να συνδεθούν με τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων και με πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων καθώς και με το αναλυτικό πρόγραμμα πολυάριθμων
μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία του Δικτύου μπορεί να συνδεθεί με τα
γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία, η Μελέτη του Περιβάλλοντος, η Βιολογία, η
Πληροφορική & η Τεχνολογία, η Νεοελληνική Γλώσσα, η Θεατρική αγωγή, η Μουσική,
τα Εικαστικά κτλ.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υποστηρικτικού υλικού μέσω του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού υλικού των φορέων όπως Πανεπιστήμια, άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
υπηρεσίες, Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καλαμάτας κ.α. που σχετίζονται με το θέμα του Δικτύου, καθώς και
του νέου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα προκύψει μέσα από τις διεργασίες του
Δικτύου.
Στον ιστότοπο του Δικτύου θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω καθώς και στο
υλικό που θα παραχθεί από τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών, τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις που θα προτείνει η Παιδαγωγική
Ομάδα του Δικτύου.


ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ο τίτλος είναι «ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ».
Οι θεματικές ενότητες που σχετίζεται είναι:
 Οικολογία,
 Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά
 Τοπική Πολιτιστική κληρονομιά


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί το προτεινόμενο Δίκτυο αφορά την ανάδειξη και
τους τρόπους προστασίας των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων δέντρων στην ευρύτερη
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Το προτεινόμενο Δίκτυο θα χρησιμοποιήσει κυρίως μεθόδους της βιωματικής Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και της διερευνητικής μάθησης γενικότερα.
Ειδικότερα, στο βασικό σχεδιασμό υλοποίησης ενός προγράμματος ή δράσης το οποίο θα
ενταχθεί στο προτεινόμενο Δίκτυο δύναται να εφαρμοστεί η μέθοδος Project ακολουθώντας τα
εξής στάδια-φάσεις:
 Διερεύνηση και επιλογή του θέματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση η
επιλογή του αιωνόβιου ή υπεραιωνόβιου δένδρου και της περιοχής δράσης).
 Σχεδιασμός της δράσης
 Εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού
 Αξιολόγηση της δράσης
Κατά την διάρκεια διερεύνησης του αντικειμένου θα γίνει χρήση συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου, του οποίου η κύρια δομή του θα συντελεστεί με τη συνεργασία όλων των
μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας και θα ολοκληρωθεί από τις σχολικές ομάδες λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου ενασχόλησης.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Τα σχολεία μπορούν να ενταχθούν στο Δίκτυο ανεξάρτητα αν υλοποιούν πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών θεμάτων. Αφορά Σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν την περιοχή των Δήμων ΙστιαίαςΑιδηψού και Λίμνης – Μαντουδίου. Κατά την παρούσα φάση της έναρξης έχουν δηλώσει
ενδιαφέρον συμμετοχής στο Δίκτυο 6 εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων Αθμιας και Βθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας και αναμένεται διεύρυνση του Δικτύου.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:
Διερευνητική (Α΄ Φάση) –Μάιος 2023 – Ιούνιος 2023

 • Τις διαδικασίες έγκρισης του Τοπικού Δικτύου
 • Τις εξ αποστάσεως συναντήσεις των συνεργαζόμενων Σχολείων για το
  σχεδιασμό διερευνητικού ερωτηματολογίου και εργασίες συντονισμού.
 • Η Π.Ο. του Δικτύου (θα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικούς των συνεργαζομένων
  Σχολείων) θα σχεδιάσει και θα επιλέξει το εκπαιδευτικό υλικό και τις
  εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιλέγοντας πιλοτικά μια μαθητική ομάδα ώστε
  να επισκεφθεί μια περιοχή με υπεραιωνόβια δένδρα.
 • Τη συμμετοχή σε βιωματική Δράση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εμπλέκονται με
  το Δίκτυο, για την εφαρμογή των βιωματικών δράσεων στο πεδίο.
 • Την επικοινωνία και την επιδίωξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς
  (πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς συλλόγους κα)
 • Την αναζήτηση οικισμών και κοινοτήτων στις οποίες υπάρχουν αιωνόβια ή
  υπεραιωνόβια δένδρα (δρύες, πλάτανοι, ελιές, καστανιές, έλατα, άρκευθοι κα.)
  και μια αρχική καταγραφή πληροφοριακών στοιχείων για τις περιοχές αυτές.
  Εφαρμογής (Β΄ Φάση) – Σεπτέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024
 • Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχτούν από σχετική επιμορφωτική ημερίδα.
 • Εξ αποστάσεως συναντήσεις των συνεργαζόμενων Σχολείων για το συντονισμό
  των εργασιών.
 • Οι σχολικές ομάδες θα επιλέξουν να επισκεφτούν το προτεινόμενο
  υπεραιωνόβιο δέντρο όπως έχει προκύψει από τη διερεύνηση της Α’ φάσης και
  να καταγράψουν προφορικές ιστορίες/αφηγήσεις από κατοίκους του χωριού,
  στοιχεία για το δένδρο και την κοινότητα με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου
  καταγραφής αλλά και να προτείνουν ιδέες για την βιώσιμη ανάπτυξη της
  περιοχής και την αειφορική διαχείριση των δένδρων. Οι δραστηριότητες θα
  ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας.
 • Οι εργασίες των σχολικών ομάδων (καταγεγραμμένες ιστορίες/αφηγήσεις,
  συμπληρωμένα ερωτηματολόγια καταγραφής) θα συγκεντρωθούν από την Π.Ο.
  ώστε να δημιουργηθούν, μέσω ψηφιακού χάρτη, Δίκτυα περιβαλλοντικού και
  πολιτιστικού ενδιαφέροντος ενώνοντας όλες τις καταγεγραμμένες
  περιοχές/χωριά στα οποία έχουν καταγραφεί αιωνόβια και υπεραιωνόβια
  δέντρα.
  Διάχυσης (Γ΄ Φάση) – Μάιος 2024– Ιούνιος 2024

Θα γίνει προσπάθεια διάχυσης των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία όπως και στο
κοινό ευρύτερα. Οι σχολικές ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στις σχολικές
τους μονάδες, σε εκδηλώσεις εκτός σχολικής μονάδας και με κάθε πρόσφορο μέσο. Όλα
τα μέλη του Δικτύου θα κοινοποιήσουν το υλικό του Δικτύου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που διαχειρίζονται και στον ιστότοπο του Δικτύου.