Share this:

"/>
Contributors

«Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» – Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Σχολικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κιλκίς, Ποροΐων, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.
Ανατολικού Ολύμπου, Βελβεντού-Σιάτιστας, Θέρμης, Καλαμάτας, Καστοριάς, Μαρώνειας, Μεσολογγίου και
Νάουσας, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Ηλείας, Κοζάνης, Κορινθίας,
Μαγνησίας, Πειραιά, Πιερίας και Σάμου και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Κυκλάδων,
Πειραιά, Ρεθύμνου και Χανίων δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών
δραστηριοτήτων σχεδίασαν και οργανώνουν Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα
δέντρο, δίνω ανάσα στη γη».
Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το σχολικό έτος 2022-23.
Αρχικά υλοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτικά το σχολικό έτος 2021-2022 με τη συνεργασία των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κιλκίς,
Ποροΐων, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και των Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σερρών, των Δασικών
Υπηρεσιών και των Δήμων, με τη συμμετοχή 138 σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης (φάσεις-βήματα υλοποίησης, παροχή εκπαιδευτικού υλικού,
συνεργαζόμενοι φορείς κλπ.,) αλλά και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων
λειτούργησε το ιστολόγιο (blog) https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/.
Η αποτίμηση της δράσης μαζί με την θερμή υποδοχή της από την εκπαιδευτική κοινότητα οδήγησε τους
αρχικούς συντονιστές της δράσης σε πρόσκληση ολόκληρης της εκπαιδευτικής οικογένειας της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για συνεργασία και προώθηση της δράσης σε όλη την επικράτεια.
Σκοπός του ως άνω Εκπαιδευτικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:
Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις αξίες των δέντρων με αφορμή τόσο την
κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και τις
καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας.
Επιμέρους στόχοι του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη
γη» για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι:
• η φύτευση και υιοθεσία δέντρων από μαθητές & μαθήτριες των σχολείων και
• η εκπαιδευτική πλαισίωσή της από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των μαθημάτων, των
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των εργαστηρίων δεξιοτήτων κλπ.
Η προτεινόμενη Καινοτόμος Εκπαιδευτική Δράση θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις μέχρι τη λήξη του
σχολικού έτους 2022-2023:
1.Υλοποίηση κεντρικής Διαδικτυακής Επιμορφωτικής Ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί
των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια. Κατά
περιοχή μπορούν να διοργανώνονται επιπλέον επιμέρους επιμορφωτικές δράσεις των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

 1. Παροχή Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για τη χρησιμότητα των δέντρων και του δάσους από τα
  Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τους/τις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων που
  συμμετέχουν στο Δίκτυο.
 2. Φύτευση δέντρου / δέντρων από την κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και την
  οικία δημοτική αρχή και «υιοθέτησή τους» από τις μαθητικές ομάδες. Η φύτευση στην αυλή του σχολείου, σε
  περίπτωση που υπάρχει χώρος, είναι η συνιστώμενη επιλογή. Διαφορετικά η φύτευση μπορεί να γίνει σε
  ελεύθερους-δημόσιους χώρους που θα υποδείξει ο οικείος Δήμος ή το Δασαρχείο. Οι σχολικές μονάδες
  μπορούν να προμηθευτούν τα φυτά από το τοπικό Δασαρχείο ή τον Δήμο. Σε περίπτωση που οι σχολικές
  μονάδες προμηθευτούν δέντρα με άλλους τρόπους, η επιλογή των ειδών θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη
  των αρμόδιων αρχών.
 3. Παροχή κάθε δυνατής φροντίδας (π.χ. πότισμα κ.λπ.) ώστε τα «υιοθετημένα» από τις μαθητικές ομάδες
  δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
 4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να αναδειχθεί η
  σημασία των δέντρων και των δασών και η ανάγκη για την φροντίδα και αειφορική διαχείρισή τους.
 5. Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων καθώς και συλλογή φωτογραφικού υλικού σε όλη τη διάρκεια
  υλοποίησης της Δράσης.
 6. Παραγωγή τελικού τεχνήματος/τεχνημάτων στο τέλος της δράσης από τις σχολικές ομάδες. Το τέχνημα
  μπορεί να είναι αφίσα (σε χαρτόνι ή/και ηλεκτρονική), ηλεκτρονική παρουσίαση, κατασκευή σχετική με το
  δέντρο και το δάσος κ.ά.)
 7. Δημοσιοποίηση ενεργειών στο ιστολόγιο της δράσης https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/ με σκοπό
  την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των φορέων που συμμετέχουν στη δράση (όποτε το κρίνουν
  σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν) και σε τοπικό επίπεδο δημοσιοποίηση στην τοπική κοινότητα
  κατά την ολοκλήρωση της δράσης.
 8. Αξιολόγηση – αποτίμηση της δράσης από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
  Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δράσης, θα διερευνηθεί και η ευρωπαϊκή της διάσταση καθώς και η
  συνεργασία με Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα.
  Συνημμένα (στο κάτωθι αρχείο) παρατίθενται πίνακες με τις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο
  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κιλκίς: