Share this:

"/>
Contributors

e-co-foot – Εταίρος του έργου «Εκπαίδευση για το Οικολογικό Αποτύπωμα» το ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

Πρόκειται για ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αειφορία με συνεργάτες από την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κυριότερα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού θα είναι: εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα και λογισμικό υπολογισμού Οικολογικού Αποτυπώματος ειδικά για παιδιά. Έναρξη του έργου: Σεπτέμβριος 2017. Διάρκεια προγράμματος: τρία χρόνια.

Η ανθρωπότητα καταναλώνει περισσότερους φυσικούς πόρους της Γης από ότι η φύση είναι ικανή να αναπαράγει. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του παγκόσμιου Οικολογικού Αποτυπώματος, το οποίο είναι το άθροισμα των ατομικών αποτυπωμάτων όλων των ανθρώπων. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που καταδεικνύει πόσους πόρους της φύσης χρησιμοποιούμε για να εκπληρώσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Καθώς πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν το αποτύπωμά τους, θέλουμε να διαδώσουμε αυτή την κοινωνικά ουσιαστική γνώση μαζί με πρακτικές πληροφορίες. Εκπαίδευση για το Οικολογικό Αποτύπωμα. Μικρά βήματα – μεγάλες αλλαγές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η ομάδα-στόχος μας είναι μαθητές μεταξύ 10 και 18 ετών. Τους παρέχουμε γνώσεις σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα που προκύπτουν από τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι περιλαμβάνεται σε ένα τέτοιο Αποτύπωμα αν λάβουμε υπόψιν την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, π.χ. στους τομείς της διατροφής, της μετακίνησης και της κατανάλωσης ενέργειας; Ποιες είναι οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές του; Τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα Αποτυπώματα – προκειμένου να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι στον πλανήτη μας; Στοχεύουμε να αναπτύξουμε ένα υψηλής ποιότητας μεικτό εκπαιδευτικό πακέτο που να καλύπτει τις ανάγκες σε διαφορετικά στάδια μάθησης, να κάνει σχολεία και εκπαιδευτικούς των χωρών των εταίρων να ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό, να εμπλέκει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα, τους γονείς, τους ντόπιους εκπρόσωπους των δήμων και άλλων τοπικών ΜΚΟ και σε επόμενο στάδιο να αυξήσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή και σε άλλες χώρες.

Τα πνευματικά αποτελέσματα θα είναι:
• Εκπαιδευτικό υλικό με σύνδεση στο διαδίκτυο (online) και εκτός σύνδεσης (offline) σε δύο εκδόσεις (κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 10-13 ετών και 14-18 ετών, η τελευταία και για ενήλικες) αποτελούμενο από έξι ενότητες: Γενική εισαγωγή 1, εισαγωγή 2, η οποία θα περιλαμβάνει το «Εργαστήριο Μίνι εκτάριο» και 4 ενότητες για τις βασικές κατηγορίες του Αποτυπώματος: διατροφή, κατανάλωση, μετακινήσεις, κατοικία.
• Διδακτικό υλικό για το Οικολογικό Αποτύπωμα (για εκπαιδευτικούς)
• Λογισμικό Διερεύνησης Οικολογικού Αποτυπώματος που θα επιτρέπει στα παιδιά να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και να υπολογίζουν το Αποτύπωμά τους
• Οδηγός Πιστοποίησης (επισκόπηση των υφιστάμενων πιστοποιήσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και του τρόπου επίτευξής τους)

Το e-co-foot θέτει τις βάσεις για μια πανευρωπαϊκή λύση σχετικά με το πώς θα αυξηθεί η επίγνωση των μαθητών για την αειφορία, η οποία όχι μόνο μπορεί να υιοθετηθεί πέρα από τις χώρες εταίρους αλλά και πέραν της Ευρώπης, χάρη στο εν λόγω εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης και στο λογισμικό διερεύνησης, το οποίο είναι κλιμακωτό, μεταφράσιμο και μπορεί να διαδοθεί εύκολα. Η διασυνοριακή συνεργασία εγκαινιάζει την καθολική υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, η διακοινοτική προσέγγιση που αφορά τους μαθητές και το περιβάλλον τους και στηρίζεται στις ΤΠΕ αποτελεί μεταξύ άλλων στρατηγική κατά του κοινωνικοοικονομικού ψηφιακού χάσματος.