Share this:

"/>
Contributors

“Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι, λιμνοθάλασσας παλάτι!” – Εκπαιδευτικό δια ζώσης πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου

Το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου πρόκειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι, λιμνοθάλασσας παλάτι!” φιλοξενώντας 59ο Δημοτικό σχολείο ΠΑΤΡΑΣ, στις 7/4/22.

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα της χώρας. Ταυτόχρονα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μεγαλύτερου υγρότοπου της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους υγρότοπους της Μεσογείου, τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε πληθυσμό. Εντάσσεται στο «Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», στο οποίο περιλαμβάνονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες εκτάσεις του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων – περιοχές που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.

Λόγω της σπουδαιότητάς του το «Εθνικό Πάρκο» προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Ramsar, το δίκτυο Natura, Κοινοτικές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία. Τμήματα του υγρότοπου έχουν χαρακτηριστεί «Διατηρητέα μνημεία της φύσης» και «Καταφύγια θηραμάτων», ενώ επίσης στον υγρότοπο περιλαμβάνονται το «Βιογενετικό Απόθεμα» του δάσους Φράξου, «Περιοχές προστασίας της φύσης» και «Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης».

Η ανάγκη προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της φύσης και του τοπίου του «Εθνικού Πάρκου» ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου καθιστούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου βασικό μοχλό ενεργοποίησης των μαθητών-μελλοντικών πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, είναι επιτακτική η ανάγκη:

  • διατήρησης και διαχείρισης των σπάνιων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (ιδιαιτέρως ορνιθοπανίδας) που απαντώνται στην περιοχή του υγρότοπου
  • ανάδειξης, διατήρησης και διαχείρισης του ισχυρού πολιτισμικού φορτίου που υποστηρίζει η λιμνοθάλασσα, έχοντας διαμορφώσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της ταυτότητας της περιοχής (πολιτισμική ποικιλότητα).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Αγωγής (Πρώτες τάξεις του Δημοτικού)
και υλοποιείται με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο το παραμύθι.

 

Μέσα από την αφήγηση ενός παραμυθιού για τη λιμνοθάλασσα οι μικροί μαθητές θα γνωρίσουν τη λιμνοθάλασσα και τον ευρύτερο υγρότοπο ως ένα μεγάλο οικοσύστημα όπου διαχρονικά έζησαν και ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους οι άνθρωποι, συνυπάρχοντας αρμονικά με τους φυτικούς και ζωικούς ενοίκους του υγρού βασιλείου της. Όμως τα τελευταία χρόνια έκαναν πολλές παρεμβάσεις που την εξασθένισαν και δυσκόλεψαν τη ζωή για όλους, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη προστασίας της.

 

Σκοποί του προγράμματος

  • Να εγγράψουν οι μικροί μαθητευόμενοι στον εννοιολογικό τους χάρτη την έννοια της λιμνοθάλασσας ως βασικότερου στοιχείου του τοπικού τους περιβάλλοντος
  • Να ταυτίσουν τη λ/σσα με την έννοια της ζωής για τους οργανισμούς της και τον άνθρωπο.
  • Να μάθουν ότι πρέπει να προστατεύουμε τη λ/σσα για να διατηρηθεί η ζωή.

Στόχοι του προγράμματος

  • Να γνωρίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της λ/σσας(βάθος νερού, νησίδες, χρώμα, έλλειψη κυματισμού), τους κατοίκους της (φυτά, ψάρια, πουλιά, άνθρωπος), το λειτουργικό ρόλο και την αξία της.
  • Να δουν τον άνθρωπο στη λιμνοθάλασσα (ψάρεμα, εμπόριο, κατασκευές, αλλά και παράνομο κυνήγι, σκουπίδια, αποξηράνσεις).
  • Να γνωρίσουν τη λιμνοθάλασσα με όλες τις αισθήσεις τους.
  • Να ενισχυθούν οι δεσμοί των ομάδων με τη φύση όχι μόνο μέσα από τη γνώση αλλά και μέσα από τη χαρά της παρατήρησης και της έρευνας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας.
  • Να λειτουργήσουν ως φρουροί της λιμνοθάλασσας που θα την προστατέψουν από τους κινδύνους που την απειλούν.
Εκπαιδευτικό Υλικό:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ:

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, εκπόνησε και έχει εκδώσει το παραμύθι με τίτλο “Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι, λιμνοθάλασσας παλάτι”. Η αφήγηση του παραμυθιού, σε συνδυασμό με ένα δομημένο πλέγμα ερωτήσεων, αποτελούν τη βασική μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος. Μέσω του παραμυθιού, που λειτουργεί ως ένα εργαλείο μάθησης, δημιουργικής έκφρασης και ευαισθητοποίησης για τη λιμνοθάλασσα και τα προβλήματα που την υποβαθμίζουν, επιδιώκεται η ενεργοποίηση μιας εκπαιδευτικής πράξης που εδράζεται στις αρχές της βιωματικής διδασκαλίας. Μέσω της αφήγησης και του διαλόγου, ο  εκπαιδευτικός επιδιώκει να προκαλέσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών, να εγείρει την ενεργό συμμετοχή τους, να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους και να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα, τη συντροφικότητα και την εμπλοκή τους στα ζητήματα της κοινωνίας. Μέσα από ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών, που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις, δηλαδή ανάγκες, προβλήματα και απορίες των παιδιών από την καθημερινή τους ζωή, επιχειρείται η εισαγωγή τους στον κόσμο της γνώσης, των λειτουργιών, των προβλημάτων και των αναγκών της λιμνοθάλασσας.
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, εκπόνησε και έχει εκδώσει -σε συμπλήρωση του παραμυθιού- το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο “Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι, λιμνοθάλασσας παλάτι – Εκπαιδευτικό υλικό – Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση. Στο υλικό αυτό παρουσιάζεται η φιλοσοφία του προγράμματος, μαζί με ένα βασικό εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από τη λιμνοθάλασσα και ένα βασικό επίσης διδακτικό πλαίσιο αρχών, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία των μαθητών. Το υλικό  ζυγιάζεται ανάμεσα στην επίτευξη γνωστικών, ψυχοκινητικών και συναισθηματικών στόχων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλες η καλλιέργεια αξιών, η αλλαγή στάσεων, η διάθεση συμμετοχής, η αίσθηση υπευθυνότητας και η συναίσθηση της ανάγκης για άμεση δράση προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Πρόγραμμα επίσκεψης 1μερο: http://kpemesol.sch.gr/images/files/tis-limnis-to-nero-2017.pdf

 

 

The event is finished.

Date

Apr 07 2022
Expired!

Time

All Day

Πρόσφατα άρθρα

Categories

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659
OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655 2131314651, 2131314626, 2131314666

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα

kpe@inedivim.gr